PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE
DANYCH NA SERWER
Sprawdź swoje zgłoszenie
sprawdź status zgłoszenia

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
POBIERZ REGULAMIN
pokaż jak chrupiesz życie garściami z Crispers
SPRAWDŹ REGULAMIN
Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Lato z Crispers”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że jestem jedyną/ym autorką/em wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Lato z Crispers”, dysponuję prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego. Powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź